Algemenevoorwaarden

1 — Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing tussen de partijen. Andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever worden niet aanvaard. 2 — Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk werden overeengekomen. 3 — Om geldig te zijn dienen alle klachten en bezwaren betreft de geleverde prestaties ons aangetekend toekomen uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur met eventueel aangehecht detail, wordt beschouwd als door de opdrachtgever ontegensprekelijk aanvaard indien zij binnen de 8 kalenderdagen niet gecontesteerd werd. 4 — Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Mount Zirkel CommV. tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding. 5 — Mount Zirkel CommV. is gerechtigd om voor promotiedoeleinden (op website in portfolio, op sociale media...) als referentie te verwijzen naar de creatie met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6 — Mount Zirkel CommV. en/of zaakvoerder Mount Zirkel CommV, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van en/of schade aan diensten en/of producten, gebruikt in uitvoering van de opdracht, die niet werden geleverd of ontwikkeld door Mount Zirkel CommV., noch voor enige aanpassing aan deze diensten en/of producten, op vraag van de opdrachtgever. 7 — Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Mount Zirkel CommV. gerechtigd de termijn en/of de offerte aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 8 — Mits anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum op het vermelde rekeningnummer. De afrekening zal opgedeeld worden in twee luiken. - Luik 1: aan de start van het project, na de ondertekening van de overeenkomst, krijgt de opdrachtnemer een voorschotfactuur toegestuurd van 40% op het totaal overeengekomen offertebedrag. - Luik 2: de finale factuur van 60% wordt voor brandings en andere grafische projecten verstuurd na oplevering. Voor websites wordt de finale factuur opgemaakt 3 weken voor de eerste revisie van de ontwikkelde website. Voor website is de betaling van dit saldo op voorhand vereist om de migratie op te starten en het project aan je domeinnaam te koppelen. 9 — Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en wordt onderworpen aan de volgende bepalingen: - Bij annulering van de bestelling voor de start van de werken, blijft het/de voorschot(ten) eigendom van de verkoper. - Bij annulering van de bestelling na de start van de werken, blijft het/de voorschot(ten) eigendom van de verkoper, vermeerderd met de reeds gewerkte uren met een uurprijs van 85 euro/uur. 10 — Als duidelijke afspraken rond verwachtingen en deadlines niet worden nagekomen door de opdrachtgever (bv. aanlevering feedback, foto’s, teksten enz.) worden de afspraken en deadline herbekeken en verschoven naar een latere datum. Mount Zirkel CommV. wordt hierbij ontslaan van de verantwoordelijkheid van een niet gehaalde deadline tussen de opdrachtgever en andere partijen. Mount Zirkel CommV. heeft het recht om extra kosten omwille van het niet nakomen van een overeengekomen deadline aan de opdrachtgever in rekening te brengen of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 11 — In geval van overmacht draagt Mount Zirkel CommV. geen verantwoordelijkheid en kan zij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken. Het voldane voorschot wordt teruggestort aan de opdrachtgever. De gedane werken worden hierdoor niet ter beschikking gesteld tenzij anders overeengekomen. 12 — Alle vermelde prijzen in de offertes zijn exclusief btw, exclusief aankoop van lettertypes en/of foto’s, illustraties en ander materiaal dat nodig is de opdracht te voltooien. Deze aankopen worden steeds met de klant besproken alvorens uit te voeren. 13 — Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie - zoals e-mail - als bewijsmiddel.
14 — Zolang geen nadere afspraken tussen Mount Zirkel CommV en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Mount Zirkel CommV aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, definitieve ontwerpen e.d., blijven deze eigendom van Mount Zirkel CommV. 15 — Na een afgerond grafisch proces en betaling van de factuur is de opdrachtgever eigenaar van het grafisch ontwerp. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever onbeperkt gebruikersrecht heeft. De auteursrechten blijven eigendom van Mount Zirkel. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever het grafisch ontwerp niet zonder toestemming kan veranderen of doorverkopen. 16 — Bronbestanden zoals Indesign-, Photoshop-, Illustrator- en RAW-bestanden worden niet overgedragen aan de opdrachtgever, tenzij anders vermeld in de offerte. Indien anders vermeld, wordt voor het overdragen van deze bestanden een meerkost aangerekend. Prijsofferte op aanvraag. 17 — Het goedkeuren van een ontwerp (teksten of tekeningen) voor druk ontslaat Mount Zirkel CommV. van alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, ontbrekende elementen, enz. 18 — Zowel Mount Zirkel als Studio Calypso staan niet in voor het wijzigen van afbeeldingen en teksten tijdens en na de ontwikkeling van de website. Dit kan je zelf doen na de opleiding gegeven door Studio Calypso. 19 — Mount Zirkel en onze vaste webontwikkelaar staan tijdens de website-ontwikkeling niet in voor communicatie en project management met derde partijen zoals andere webontwikkelaars (bv. in functie van externe plugins). Mocht de opdrachtgever voor bepaalde technische systemen met een andere partij werken, levert de opdrachtgever de nodige informatie aan ons aan. 20 — Websitebeheer: om de geautomatiseerde systemen die gekoppeld zijn aan Combell API voor de setup, beveiliging en onderhoud te kunnen gebruiken is het noodzakelijk je domeinnaam naar de reseller account bij Combel te verhuizen (vanaf €1.9 p/m). Hiervoor dient de opdrachtgever enkel de verhuiscode van de domeinnaam op te vragen bij de huidige leverancier en aan Studio Calypso te bezorgen. Mochten er reeds mailboxen aan jullie domeinnaam gekoppeld zijn, raden we aan om dit vooraf te laten weten aan Studio Calypso zodat hun systeembeheerders voor de opdrachtgever kunnen nakijken of de mailbox(en) gemigreerd moet(en) worden om na de verhuis van de domeinnaam e-mails te blijven ontvangen. 21 — Voor drukwerk is Mount Zirkel CommV. enkel verantwoordelijk voor het ontwerp en de aflevering van een drukklare PDF. De kwaliteit van het afgeleverde drukwerk is de verantwoordelijkheid van de drukkerij in kwestie. Indien het drukwerk niet aan de vooropgestelde vereisten voldoet of beschadigd is, kan dit niet op Mount Zirkel CommV. worden verhaald, en dit kan geenszins leiden tot het niet uitbetalen van Mount Zirkel CommV. voor de geleverde prestaties. 22 — De klant garandeert dat aangeleverde beelden of ontwerpen, gebruikt door Mount Zirkel CommV. in uitvoering van de opdracht, geen inbreuk maken op het auteursrecht van derden. De klant stemt ermee in om Mount Zirkel CommV. en zijn zakenrelaties vrij te houden van enige wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechtclaims van derden die kunnen ontstaan met betrekking tot de bijdragen van Mount Zirkel CommV. aan de uitvoering van de opdracht. 22 — Bij laattijdige betaling van de factuur met steeds een betalingstermijn van 15 dagen, wordt een herinnering naar de opdrachtgever gestuurd. Indien 30 dagen na het verlopen van de betalingstermijn de betaling nog niet is uitgevoerd, wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%. 23 — Bij dringende opdrachten waarvan de voltooiing wordt gevraagd binnen de 48 uur wordt een startbedrag aangerekend van 85 euro excl. BTW. Voor ieder gewerkt uur wordt hier bovenop 127,5 euro excl. BTW aangerekend. Voor opdrachten die binnen de week voltooid moeten worden, kijken we naar onze initiële planning. Indien we andere projecten hierdoor moeten herplannen én afhankelijk van de omvang van de vraag wordt aan uurprijs van 95 euro excl. BTW gewerkt. 24 — Indien een vooropgestelde planning uitloopt op vraag van de klant, wordt het project toch gefactureerd volgens de initiële planning dus vermoedelijk voor de afronding van het project. 25 — Privacyverklaring - Je persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden door Mount Zirkel CommV., Ravelsbergstraat 12, 2100 Deurne, +32 498 41 89 68 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van je bestelling/aankoop en voor direct marketing (om je nieuwe producten of diensten aan te bieden of op de hoogte te houden van recente projecten van Mount Zirkel CommV.) en dat op basis van het gerechtvaardigd belang van Mount Zirkel CommV. om te ondernemen. Indien je niet wil dat Mount Zirkel CommV. je gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op jade@mountzirkel.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. 26 — Op de huidige overeenkomst is Belgisch recht, inzonderheid de regels opgenomen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek, van toepassing. 27 — In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
1 — Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing tussen de partijen. Andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever worden niet aanvaard. 2 — Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk werden overeengekomen. 3 — Om geldig te zijn dienen alle klachten en bezwaren betreft de geleverde prestaties ons aangetekend toekomen uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur met eventueel aangehecht detail, wordt beschouwd als door de opdrachtgever ontegensprekelijk aanvaard indien zij binnen de 8 kalenderdagen niet gecontesteerd werd. 4 — Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Mount Zirkel CommV. tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding. 5 — Mount Zirkel CommV. is gerechtigd om voor promotiedoeleinden (op website in portfolio, op sociale media...) als referentie te verwijzen naar de creatie met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6 — Mount Zirkel CommV. en/of zaakvoerder Mount Zirkel CommV, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van en/of schade aan diensten en/of producten, gebruikt in uitvoering van de opdracht, die niet werden geleverd of ontwikkeld door Mount Zirkel CommV., noch voor enige aanpassing aan deze diensten en/of producten, op vraag van de opdrachtgever. 7 — Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Mount Zirkel CommV. gerechtigd de termijn en/of de offerte aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 8 — Mits anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum op het vermelde rekeningnummer. De afrekening zal opgedeeld worden in twee luiken. - Luik 1: aan de start van het project, na de ondertekening van de overeenkomst, krijgt de opdrachtnemer een voorschotfactuur toegestuurd van 40% op het totaal overeengekomen offertebedrag. - Luik 2: de finale factuur van 60% wordt voor brandings en andere grafische projecten verstuurd na oplevering. Voor websites wordt de finale factuur opgemaakt 3 weken voor de eerste revisie van de ontwikkelde website. Voor website is de betaling van dit saldo op voorhand vereist om de migratie op te starten en het project aan je domeinnaam te koppelen. 9 — Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en wordt onderworpen aan de volgende bepalingen: - Bij annulering van de bestelling voor de start van de werken, blijft het/de voorschot(ten) eigendom van de verkoper. - Bij annulering van de bestelling na de start van de werken, blijft het/de voorschot(ten) eigendom van de verkoper, vermeerderd met de reeds gewerkte uren met een uurprijs van 85 euro/uur. 10 — Als duidelijke afspraken rond verwachtingen en deadlines niet worden nagekomen door de opdrachtgever (bv. aanlevering feedback, foto’s, teksten enz.) worden de afspraken en deadline herbekeken en verschoven naar een latere datum. Mount Zirkel CommV. wordt hierbij ontslaan van de verantwoordelijkheid van een niet gehaalde deadline tussen de opdrachtgever en andere partijen. Mount Zirkel CommV. heeft het recht om extra kosten omwille van het niet nakomen van een overeengekomen deadline aan de opdrachtgever in rekening te brengen of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 11 — In geval van overmacht draagt Mount Zirkel CommV. geen verantwoordelijkheid en kan zij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken. Het voldane voorschot wordt teruggestort aan de opdrachtgever. De gedane werken worden hierdoor niet ter beschikking gesteld tenzij anders overeengekomen. 12 — Alle vermelde prijzen in de offertes zijn exclusief btw, exclusief aankoop van lettertypes en/of foto’s, illustraties en ander materiaal dat nodig is de opdracht te voltooien. Deze aankopen worden steeds met de klant besproken alvorens uit te voeren. 13 — Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie - zoals e-mail - als bewijsmiddel. 14 — Zolang geen nadere afspraken tussen Mount Zirkel CommV en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Mount Zirkel CommV aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, definitieve ontwerpen e.d., blijven deze eigendom van Mount Zirkel CommV. 15 — Na een afgerond grafisch proces en betaling van de factuur is de opdrachtgever eigenaar van het grafisch ontwerp. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever onbeperkt gebruikersrecht heeft. De auteursrechten blijven eigendom van Mount Zirkel. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever het grafisch ontwerp niet zonder toestemming kan veranderen of doorverkopen. 16 — Bronbestanden zoals Indesign-, Photoshop-, Illustrator- en RAW-bestanden worden niet overgedragen aan de opdrachtgever, tenzij anders vermeld in de offerte. Indien anders vermeld, wordt voor het overdragen van deze bestanden een meerkost aangerekend. Prijsofferte op aanvraag. 17 — Het goedkeuren van een ontwerp (teksten of tekeningen) voor druk ontslaat Mount Zirkel CommV. van alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, ontbrekende elementen, enz. 18 — Zowel Mount Zirkel als Studio Calypso staan niet in voor het wijzigen van afbeeldingen en teksten tijdens en na de ontwikkeling van de website. Dit kan je zelf doen na de opleiding gegeven door Studio Calypso. 19 — Mount Zirkel en onze vaste webontwikkelaar staan tijdens de website-ontwikkeling niet in voor communicatie en project management met derde partijen zoals andere webontwikkelaars (bv. in functie van externe plugins). Mocht de opdrachtgever voor bepaalde technische systemen met een andere partij werken, levert de opdrachtgever de nodige informatie aan ons aan. 20 — Websitebeheer: om de geautomatiseerde systemen die gekoppeld zijn aan Combell API voor de setup, beveiliging en onderhoud te kunnen gebruiken is het noodzakelijk je domeinnaam naar de reseller account bij Combel te verhuizen (vanaf €1.9 p/m). Hiervoor dient de opdrachtgever enkel de verhuiscode van de domeinnaam op te vragen bij de huidige leverancier en aan Studio Calypso te bezorgen. Mochten er reeds mailboxen aan jullie domeinnaam gekoppeld zijn, raden we aan om dit vooraf te laten weten aan Studio Calypso zodat hun systeembeheerders voor de opdrachtgever kunnen nakijken of de mailbox(en) gemigreerd moet(en) worden om na de verhuis van de domeinnaam e-mails te blijven ontvangen. 21 — Voor drukwerk is Mount Zirkel CommV. enkel verantwoordelijk voor het ontwerp en de aflevering van een drukklare PDF. De kwaliteit van het afgeleverde drukwerk is de verantwoordelijkheid van de drukkerij in kwestie. Indien het drukwerk niet aan de vooropgestelde vereisten voldoet of beschadigd is, kan dit niet op Mount Zirkel CommV. worden verhaald, en dit kan geenszins leiden tot het niet uitbetalen van Mount Zirkel CommV. voor de geleverde prestaties. 22 — De klant garandeert dat aangeleverde beelden of ontwerpen, gebruikt door Mount Zirkel CommV. in uitvoering van de opdracht, geen inbreuk maken op het auteursrecht van derden. De klant stemt ermee in om Mount Zirkel CommV. en zijn zakenrelaties vrij te houden van enige wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechtclaims van derden die kunnen ontstaan met betrekking tot de bijdragen van Mount Zirkel CommV. aan de uitvoering van de opdracht. 22 — Bij laattijdige betaling van de factuur met steeds een betalingstermijn van 15 dagen, wordt een herinnering naar de opdrachtgever gestuurd. Indien 30 dagen na het verlopen van de betalingstermijn de betaling nog niet is uitgevoerd, wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%. 23 — Bij dringende opdrachten waarvan de voltooiing wordt gevraagd binnen de 48 uur wordt een startbedrag aangerekend van 85 euro excl. BTW. Voor ieder gewerkt uur wordt hier bovenop 127,5 euro excl. BTW aangerekend. Voor opdrachten die binnen de week voltooid moeten worden, kijken we naar onze initiële planning. Indien we andere projecten hierdoor moeten herplannen én afhankelijk van de omvang van de vraag wordt aan uurprijs van 95 euro excl. BTW gewerkt. 24 — Indien een vooropgestelde planning uitloopt op vraag van de klant, wordt het project toch gefactureerd volgens de initiële planning dus vermoedelijk voor de afronding van het project. 25 — Privacyverklaring - Je persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden door Mount Zirkel CommV., Ravelsbergstraat 12, 2100 Deurne, +32 498 41 89 68 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van je bestelling/aankoop en voor direct marketing (om je nieuwe producten of diensten aan te bieden of op de hoogte te houden van recente projecten van Mount Zirkel CommV.) en dat op basis van het gerechtvaardigd belang van Mount Zirkel CommV. om te ondernemen. Indien je niet wil dat Mount Zirkel CommV. je gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op jade@mountzirkel.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. 26 — Op de huidige overeenkomst is Belgisch recht, inzonderheid de regels opgenomen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek, van toepassing. 27 — In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Facturatieadres:Mount Zirkel CommV.Ravelsbergstraat 12, 2100 Deurne (Antw)BE0717.957.574, RPR antwerpenwww.mountzirkel.be — letstalk@mountzirkel.be Kantooradres:Ravelsbergstraat 50, 2100 Deurne (Antw)

Facturatieadres:Mount Zirkel CommV.Ravelsbergstraat 122100 Deurne (Antw)BE0717.957.574RPR antwerpenwww.mountzirkel.beletstalk@mountzirkel.be Kantooradres:Ravelsbergstraat 502100 Deurne (Antw)