Algemenevoorwaarden

1 — Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing tussen de partijen. Andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever worden niet aanvaard. 2 — Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk werden overeengekomen. 3 — Om geldig te zijn dienen alle klachten en bezwaren betreft de geleverde prestaties ons aangetekend toekomen uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur met eventueel aangehecht detail, wordt beschouwd als door de opdrachtgever ontegensprekelijk aanvaard indien zij binnen de 8 kalenderdagen niet gecontesteerd werd. 4 — Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Mount Zirkel Comm. V. tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding. 5 — Mount Zirkel Comm. V. is gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de creatie met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6 — Mount Zirkel Comm. V. en/of zaakvoerder Jade Janssens, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van en/of schade aan diensten en/of producten, gebruikt in uitvoering van de opdracht, die niet werden geleverd of ontwikkeld door Jade Janssens en/of Mount Zirkel Comm. V., noch voor enige aanpassing aan deze diensten en/of producten, op vraag van de opdrachtgever. 7 — Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Mount Zirkel Comm. V gerechtigd de termijn en/of de offerte aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 8 — Indien de opdrachtgever een order annuleert voor de start van de werkzaamheden, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoeding wegens administratieve kosten, uitvoeringskosten, en dergelijke. 9 — Wanneer de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht, de opdracht afbreekt, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden. Mount Zirkel Comm. V. stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever. Indien Mount Zirkel Comm. V. voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht. 10 — Als duidelijke afspraken rond verwachtingen en deadlines niet worden nagekomen door de opdrachtgever (bv. aanlevering teksten, logo’s, beeldmateriaal, feedback enz.) worden de afspraken en deadline herbekeken en verschoven naar een latere datum. Mount Zirkel Comm. V. wordt hierbij ontslaan van de verantwoordelijkheid van een niet gehaalde deadline tussen de opdrachtgever en andere partijen. 11. In geval van overmacht draagt Mount Zirkel Comm. V. geen verantwoordelijkheid en kan zij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen. 12 — Mits anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum op het vermelde rekeningnummer. 13 — Alle vermelde prijzen in de offertes zijn exclusief btw, exclusief aankoop van lettertypes en/of foto’s en ander materiaal dat nodig is de opdracht te voltooien. Deze aankopen worden steeds met de klant besproken alvorens uit te voeren.
14 — Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie - zoals e-mail - als bewijsmiddel. 15 — Zolang geen nadere afspraken tussen Jade Janssens en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Jade Janssens aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, definitieve ontwerpen e.d., blijven deze eigendom van Jade Janssens. 16 — Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Jade Janssens, komen toe aan Jade Janssens. 17 — Bronbestanden zoals Indesign-, Photoshop-, Illustrator- en RAW-bestanden worden niet overgedragen aan de opdrachtgever, tenzij anders vermeld in de offerte. Indien anders vermeld, wordt voor het opverdragen van deze bestanden een meerkost gerekend. 18 — Jade Janssens behoudt zich het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio. 19 — Het goedkeuren van een ontwerp (teksten of tekeningen) voor druk ontslaat Mount Zirkel Comm. V. van alle verantwoordelijkheid voor taal- fouten, vergissingen, ontbrekende elementen, enz. 20 — Voor drukwerk is Mount Zirkel Comm. V. enkel verantwoordelijk voor het ontwerp en de aflevering van een drukklare PDF. De kwaliteit van het afgeleverde drukwerk is de verantwoordelijkheid van de drukkerij in kwestie. Indien het drukwerk niet aan de vooropgestelde vereisten voldoet of beschadigd is, kan dit niet op Mount Zirkel Comm. V. worden verhaald, en dit kan geenszins leiden tot het niet uitbetalen van Mount Zirkel Comm. V. voor de geleverde prestaties. 21 — De klant garandeert dat aangeleverde beelden of ontwerpen, gebruikt door Mount Zirkel Comm. V. in uitvoering van de opdracht, geen inbreuk maken op het auteursrecht van derden. De klant stemt ermee in om Mount Zirkel Comm. V. en zijn zakenrelaties vrij te houden van enige wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechtclaims van derden die kunnen ontstaan met betrekking tot de bijdragen van Mount Zirkel Comm. V. aan de uitvoering van de opdracht. 22 — Bij laattijdige betaling van de factuur met steeds een betalingstermijn van 15 dagen, wordt een herinnering naar de opdrachtgever gestuurd. Indien 15 dagen na het verlopen van de betalingstermijn de betaling nog niet is uitgevoerd, wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van €40. 23 — Privacyverklaring - Je persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden door Mount Zirkel Comm. V., Ravelsbergstraat 12, 2100 Deurne, 0498/41 89 68 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van je bestelling/aankoop en voor direct marketing (om je nieuwe producten of diensten aan te bieden of op de hoogte te houden van recente projecten van Mount Zirkel Comm. V.) en dat op basis van het gerechtvaardigd belang van Mount Zirkel Comm. V. om te ondernemen. Indien je niet wil dat Mount Zirkel Comm. V. je gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op jade@mountzirkel.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. 24 — Op de huidige overeenkomst is Belgisch recht, inzonderheid de regels opgenomen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek, van toepassing. 25 — In ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
1 — Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing tussen de partijen. Andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever worden niet aanvaard. 2 — Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk werden overeengekomen. 3 — Om geldig te zijn dienen alle klachten en bezwaren betreft de geleverde prestaties ons aangetekend toekomen uiterlijk acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur met eventueel aangehecht detail, wordt beschouwd als door de opdrachtgever ontegensprekelijk aanvaard indien zij binnen de 8 kalenderdagen niet gecontesteerd werd. 4 — Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. Ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Mount Zirkel Comm. V. tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding. 5 — Mount Zirkel Comm. V. is gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de creatie met vermelding van de identiteitsgegevens van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6 — Mount Zirkel Comm. V. en/of zaakvoerder Jade Janssens, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van en/of schade aan diensten en/of producten, gebruikt in uitvoering van de opdracht, die niet werden geleverd of ontwikkeld door Jade Janssens en/of Mount Zirkel Comm. V., noch voor enige aanpassing aan deze diensten en/of producten, op vraag van de opdrachtgever. 7 — Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Mount Zirkel Comm. V gerechtigd de termijn en/of de offerte aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 8 — Indien de opdrachtgever een order annuleert voor de start van de werkzaamheden, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd alle andere bijkomende schadevergoeding wegens administratieve kosten, uitvoeringskosten, en dergelijke. 9 — Wanneer de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht, de opdracht afbreekt, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden. Mount Zirkel Comm. V. stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever. Indien Mount Zirkel Comm. V. voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht. 10 — Als duidelijke afspraken rond verwachtingen en deadlines niet worden nagekomen door de opdrachtgever (bv. aanlevering teksten, logo’s, beeldmateriaal, feedback enz.) worden de afspraken en deadline herbekeken en verschoven naar een latere datum. Mount Zirkel Comm. V. wordt hierbij ontslaan van de verantwoordelijkheid van een niet gehaalde deadline tussen de opdrachtgever en andere partijen. 11. In geval van overmacht draagt Mount Zirkel Comm. V. geen verantwoordelijkheid en kan zij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen. 12 — Mits anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum op het vermelde rekeningnummer. 13 — Alle vermelde prijzen in de offertes zijn exclusief btw, exclusief aankoop van lettertypes en/of foto’s en ander materiaal dat nodig is de opdracht te voltooien. Deze aankopen worden steeds met de klant besproken alvorens uit te voeren. 14 — Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie - zoals e-mail - als bewijsmiddel. 15 — Zolang geen nadere afspraken tussen Jade Janssens en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Jade Janssens aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, definitieve ontwerpen e.d., blijven deze eigendom van Jade Janssens. 16 — Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Jade Janssens, komen toe aan Jade Janssens. 17 — Bronbestanden zoals Indesign-, Photoshop-, Illustrator- en RAW-bestanden worden niet overgedragen aan de opdrachtgever, tenzij anders vermeld in de offerte. Indien anders vermeld, wordt voor het opverdragen van deze bestanden een meerkost gerekend. 18 — Jade Janssens behoudt zich het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio. 19 — Het goedkeuren van een ontwerp (teksten of tekeningen) voor druk ontslaat Mount Zirkel Comm. V. van alle verantwoordelijkheid voor taal- fouten, vergissingen, ontbrekende elementen, enz. 20 — Voor drukwerk is Mount Zirkel Comm. V. enkel verantwoordelijk voor het ontwerp en de aflevering van een drukklare PDF. De kwaliteit van het afgeleverde drukwerk is de verantwoordelijkheid van de drukkerij in kwestie. Indien het drukwerk niet aan de vooropgestelde vereisten voldoet of beschadigd is, kan dit niet op Mount Zirkel Comm. V. worden verhaald, en dit kan geenszins leiden tot het niet uitbetalen van Mount Zirkel Comm. V. voor de geleverde prestaties. 21 — De klant garandeert dat aangeleverde beelden of ontwerpen, gebruikt door Mount Zirkel Comm. V. in uitvoering van de opdracht, geen inbreuk maken op het auteursrecht van derden. De klant stemt ermee in om Mount Zirkel Comm. V. en zijn zakenrelaties vrij te houden van enige wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechtclaims van derden die kunnen ontstaan met betrekking tot de bijdragen van Mount Zirkel Comm. V. aan de uitvoering van de opdracht. 22 — Bij laattijdige betaling van de factuur met steeds een betalingstermijn van 15 dagen, wordt een herinnering naar de opdrachtgever gestuurd. Indien 15 dagen na het verlopen van de betalingstermijn de betaling nog niet is uitgevoerd, wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van €40. 23 — Privacyverklaring - Je persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden door Mount Zirkel Comm. V., Ravelsbergstraat 12, 2100 Deurne, 0498/41 89 68 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van je bestelling/aankoop en voor direct marketing (om je nieuwe producten of diensten aan te bieden of op de hoogte te houden van recente projecten van Mount Zirkel Comm. V.) en dat op basis van het gerechtvaardigd belang van Mount Zirkel Comm. V. om te ondernemen. Indien je niet wil dat Mount Zirkel Comm. V. je gegevens verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op jade@mountzirkel.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. 24 — Op de huidige overeenkomst is Belgisch recht, inzonderheid de regels opgenomen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek, van toepassing. 25 — In ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Mount Zirkel Comm. V.Ravelsbergstraat 12, 2100 Deurne (Antw)BE0717.957.574, RPR antwerpenwww.mountzirkel.be — jade@mountzirkel.be

Mount Zirkel Comm. V.Ravelsbergstraat 122100 Deurne (Antw)BE0717.957.574RPR antwerpenwww.mountzirkel.bejade@mountzirkel.be